Mgr. Michal Petr » Nabídka služeb » Workshopy, semináře a přednášky » Stres management aneb jak zvládat své emoce

Stres management aneb jak zvládat své emoce

Prožitkový workshop je zaměřený na rozvoj „měkkých dovedností“ a navýšení emočních a sociálních kompetencí účastníků. Zmapujeme svoje limity a osobní stresové „spouštěče“. Naučíme se efektivní metody práce se stresem a napětím. Vyzkoušíme si osvědčené nástroje na zvládání náročných a obtížných situací (konflikt na pracovišti, kritika aj.) se specifickým zaměřením na emoční reakce. Prohloubíme vědomí příčin problémů mezi lidmi a zmapujeme zdroje a možnosti konstruktivní komunikace.

Cíl: navýšení emoční a sociální kompetence, rozvoj nových dovedností při práci se stresem a zátěží, získání praktických nástrojů a metod k prevenci syndromu vyhoření, zvýšení spokojenosti a větší efektivita
práce.

Časová dotace: 8 lektorských hodin (8x 45min.)

Obsah může být uzpůsoben specifickým potřebám a zájmům skupiny. Níže jsou přiblíženy základní možnosti:

 • Sebeuvědomění jako základní kámen emoční inteligence
 • 3 centra inteligence
 • Komplexní psychohygiena
 • Progresivní svalová relaxace
 • Potřeby a jejich vliv na chování; nezralé a zralé naplňování potřeb
 • Zvládání emočních reakcí a konfliktu
 • Nácvik dovednosti uvolnění a aktivizace
 • Práce s tělem a dechem
 • Využití imaginace k dosahování cílů
 • Maladaptivní návyky a jejich změna
 • Limity a zdroje
 • Konkrétní komunikační postupy cílené na příčinu problému/konfliktu

Zisky:

 • Získání praktických nástrojů zvládání stresu, resp. prevence syndromu vyhoření
 • Znalost osobních „spouštěčů“ stresové reakce a jejich změna
 • Praktický návod na zvládání emočních reakcí – krok za krokem
 • Uvědomění, že naše chování je ovlivňováno neuvědomovanou instinktivní energií směřující k naplnění potřeb
 • Pochopení zdroje konfliktů na instinktivní úrovni jako základu pro kultivaci mezilidských vztahů a zkvalitňování firemní kultury
 • Prohloubení návyku vedení vědomé pozornosti jako základního nástroje pro osobní růst
 • Zmapování svého vnitřního konfliktu a tím možnost změny
 • Pochopení a osvojení si nástrojů pro zvládání a transformaci emocí
 • Zážitková pedagogika – učení zážitkem je efektivnější než pouhou informací

Informace: 30 %
Dovednosti: 50 %
Osobnostní růst: 20%