Mgr. Michal Petr » Informace » Podmínky a pravidla pro terapeutickou práci

Podmínky a pravidla pro terapeutickou práci

Placení a podmínky průběhu terapie a poradenství

Terapie je placená služba (viz Ceník). Jedna konzultace trvá 50 minut.

Pokud se klient na domluvenou konzultaci nemůže dostavit, telefonicky nebo emailem to terapeutovi oznámí minimálně 2 dny (48 hodin) předem! Když tak neučiní, je povinen konzultaci zaplatit (platí i pro online konzultace).

V případě, že se klient bez oznámení nedostaví na domluvenou konzultaci, terapeut jej bude telefonicky kontaktovat po 15 minutách od začátku konzultace. Když se klient nedostaví na konzultaci a nebude ani k zastižení na telefonu, pokládá terapeut po 20 minutách konzultaci za zrušenou.

Frekvence setkávání probíhá po domluvě klienta s terapeutem dle možností obou (ideálně 1x/týden až 14 dní; u párové terapie 1x/3 týdny). Když klient musí přerušit terapii, např. z důvodu vycestování, oznámí to terapeutovi nejpozději dva týdny před začátkem přerušení.

Platba probíhá v hotovosti na konci sezení, po domluvě možnost platby na účet č. 210 279 1674 / 2700 nebo přes Revolut.

Zásada důvěrnosti

Všechny informace, které terapeut v průběhu terapie o klientovi získá, považuje terapeut za důvěrné. Terapeut nesděluje (pokud není s klientem domluven jinak) informace o klientovi a průběhu terapie nikomu, ani klientovým nejbližším příbuzným. Pokud by chtěl terapeut publikovat jakékoliv informace o průběhu terapie v odborném tisku a nebo knižně, udělá tak jenom s písemným souhlasem klienta. Tyto zásady platí i neomezenou dobu po ukončení terapie. Terapeut si vyhrazuje právo diskutovat průběh terapie s kolegy v rámci intervizí anebo v supervizi. V těchto případech zůstane klient anonymní.

Hranice terapeutického vztahu

Vztah klienta a terapeuta zůstane terapeutický a ne přátelský, partnerský nebo sexuální. To platí i po ukončení terapie.

Terapeut nebude v průběhu terapie brát telefon ani jinak přerušovat konzultaci. Nabádá klienty, aby si v průběhu konzultace vypínali telefon.
Kvalita terapeutického vztahu a prozkoumávání jeho vývoje tvoří důležitou součást terapeutického procesu. Terapeut je otevřen jakékoliv kritice své práce. Slovní vyjadřování agrese a vzteku k druhým klientům (v rámci párové terapie) nebo terapeutovi je považováno za součást terapie. Není povoleno fyzické vyjádření agrese vůči druhým klientům a terapeutovi.
Pokud klient způsobí jakékoliv materiální škody v terapeutické místnosti, je povinen je uhradit.

Začátek a konec terapeutických a poradenských sezení

Na začátku terapie se klient a terapeut domluví na zakázce: na čem chce klient pracovat a čeho chce dosáhnout.
Diskuse o tom, jak je zakázka naplňována a jak terapie probíhá, je považována za důležitou součást terapie a terapeut je jí otevřen v kterékoliv fáze terapie. Obsah zakázky je možné v průběhu terapie doplňovat a měnit.
Konec terapie je otázkou diskuse o naplnění zakázky. Pokud se klient rozhodne ukončit terapii před naplněním zakázky, terapeut bude jeho rozhodnutí respektovat; vyhrazuje si však právo vyjádřit svůj postoj. Terapeut vždy vytvoří pro klienta časový prostor pro důstojné uzavření a ukončení procesu terapie, pokud o to klient bude stát.