Mgr. Michal Petr » Blog » Přehled ennea-typů

Přehled ennea-typů

Michal Petr | 2.4.2012

Enneagram je mocným nástrojem pro pochopení nás samých a lidí v našich životech. Každý člověk má samozřejmě své jedinečné „já“, které nemůže být redukováno na kategorii nebo číslo. Enneagram nicméně popisuje devět vnitřně souvisejících vzorců či témat, kolem kterých lidé utvářejí svou osobnost, aby zvládali nároky života.

Každý typ má nejen své silné stránky (potenciál) a slabá místa (limity), ale i konkrétní možnosti rozvoje. Tento přehled je (nutně) zjednodušující a slouží především k první orientaci a rozdíly mezi typy.

Ennea-typ I – Perfekcionista

Čestní, důvěryhodní, spolehliví. Orientovaní na zlepšení. Důraz dávají na osobní integritu a sebekontrolu. Jejich pozornost jde k vidění a napravování toho, co je špatné a dělání toho správného (aby i oni byli “správně”). Málo flexibilní, vnitřně rozmrzelí až naštvání a nadměrně kritičtí (ať už na sebe či na druhé). Jsou odpovědní do té míry, že mohou druhým zazlívat, že neberou život tak vážně jako oni. Mají vysoko nastavené normy, na jejich naplňovaní neustále a tvrdě pracují. Idealisté, snažící se zlepšit sami sebe i svět kolem nich.
Styl řeči bývá přesný, orientovaný na detail, s tendencí mentorovat nebo kázat, používání spojení typu “mělo by, muset, správně/špatně“.
Klíčovým aspektem rozvoje je naučit se akceptovat svou nedokonalost a tolerovat a chápat pohledy druhých lidí; změnit, co může být změněno, přijmout to, co změnit nejde a rozvíjet schopnost rozlišit jedno od druhého.

Ennea-typ II – Dárce

Specializují se na vztahy; pečující, populární; vynikají ve schopnosti vytvářet propojení mezi lidmi. Umí se lehce vcítit do potřeb a pocitů druhých. Většinou jsou dobří v podporováni druhých a odkrývání jejich potenciálů, obrácení pozornosti k nim samým a vlastním potřebám je však mnohem obtížnější.
Chtějí být přijímáni a oblíbeni a adaptují se či změní tak, aby si toto uznání zasloužili. Pocit pýchy, jak jsou pro druhé nepostradatelní; nízké sebevědomí, když druzí odmítnou nabídku pomoci a péče. Občas emoční výbuchy, aby se uvolnilo napětí ze stálého „polohování“ na druhého.
Styl komunikace: být milý a sympatický, dávající radu; někdy až bojovný, když je za co.
Být důležitou osobou pro druhé a zasluhování si jejich uznání přináší své výhody, ale nenahrazuje to pocit lásky k sobě samému. Klíčovým aspektem rozvoje je vnímat sebe sama ve vztazích, vyrovnávat závislost a autonomii, učit se nastavovat a udržet hranice.

Ennea-typ III – Performer

Soutěživí, úspěšní, energetičtí. Svou energii zaměřují na výkon; tvrdě a iniciativně pracují na dosažení svých cílů. Jsou vysoce adaptabilní, vynikají ve schopnosti vyjít vstříc očekáváním druhých lidí, pokud jim to pomůže na cestě k úspěchu a uznání (ať už je úspěch definován jakkoliv)
Rádi zůstávají aktivní a je obtížné zastavit či zpomalit. Často jsou netrpěliví a přepracovaní. Jejich zaměření na udržování image a dosahování výsledků může vstoupit do cesty osobním potřebám a zdraví.
Styl řeči bývá nadšený, efektivní, efektivní, motivující sebe a druhé k úspěchu. Vyhýbají se oblastem, které na ně hází špatné světlo. Netrpěliví, když je konverzace příliš dlouhá a nevede k výsledkům.
Nebezpečím je pro ně soustředění na vnější chválu či materiální odměny, až ztrácí kontakt s tím, kým jsou uvnitř. Klíčovým aspektem rozvoje je vystoupit z jejich image a sociálních rolí, cítit své vlastní pocity a rozhodovat se sám za sebe, co je důležité – kontakt se svou autenticitou a její projevení.

Ennea-typ IV – Romantik

Soucitní, idealističtí, schopní emočních hloubek. Často zažívají pocit nedostatku, touhu po ztraceném či nedostupném, což může vést k pocitům melancholie a závisti. Jsou pak náladoví, stažení a nespolupracující. Ve vztazích hledají smysl a pocit hlubokého spojení. Jsou schopni tvořivě vyjádřit univerzální lidské emoce, často jsou umělecky a esteticky zaměření. Ačkoliv jsou dobří ve vytváření image (“jsem jiný”), je pro ně nejdůležitější být autentičtí.
Bývají vášniví, někdy přehnaně emotivní (dramata), jejich pozornost se přesunuje tam a zpět od vciťování se do druhých ke své vnitřní zkušenosti. V podstatě jsou individualisti, kteří potřebují čas o samotě. Mají tendenci k subjektivismu, rádi mluví o sobě a o emocích; sdílí osobní příběhy a ptají se osobní otázky.
Klíčovým aspektem rozvoje a léčení je vyrovnat smutek a schopnost se radovat. Dojít naplnění a uspokojení, i když se zdá, že zkušenost či vztah je nedostatečný či vadný. Žít v přítomnosti s otevřeným srdcem a integrovat tak radost a utrpení.

Ennea-typ V – Pozorovatel

Učení, bystří, analytičtí, na sebe spoléhající. Zaměřují se na intelektuální pochopení a shromažďování informací. Potřebují soukromí a osobní autonomii; druhé lidi mohou vnímat jako rušivé elementy. Schopnost odpojit se od druhých a od emočního tlaku jim dává osobní svobodu a nezávislost, ale současně vytváří osamocení a izolaci.
Objevuje se zde lakota ve smyslu neposkytnout své emoce, svůj čas a prostor; spoléhání na informace a mentální svět ze strachu z nedostatku na emoční rovině.
Mnohdy jsou intelektuálně brilantní s množstvím znalostí, avšak pocity a vztahy představují obrovskou výzvu. Rodina, přátelé a další lidé jsou důležití, nicméně lidé tohoto typu vyžadují mnoho času o samotě, aby mohli načerpat energii a zabývat se svými zájmy.
Styl řeči bývá racionální a orientovaný na obsah (spíše než na pocity), nejlépe v jejich oblasti specializace. Mluví stručně nebo v dlouhých proslovech.
Klíčovým aspektem rozvoje je vyrovnat tendenci stáhnout se a chránit svoje omezené zdroje s možností být plně účastní v životě (včetně pocitů a prožívání). Jít k lidem (spíše než od nich) a otevřít se, i když to znamená nepohodlí nebo konflikt.

Ennea-typ VI – Loajální skeptik

Zaměřují se na střežení bezpečí sebe, projektu nebo skupiny. Aby necítili úzkost z nejistoty, předvídají problémy (katastrofické scénáře) a někdy i přichází s řešením. Důležité je pro ně znát a respektovat pravidla a vytvářet s druhými spojenectví, současně však mají tendenci pochybovat o sobě a zpochybňovat i druhé. Mohou oscilovat mezi skepticismem a jistotou, rebelem nebo silně věřícím. Na jednu stranu pesimističtí a pochybovační, na druhou však odvážní, laskaví a pozorní.
Někteří jsou „opatrní“ – váhají, obávají se a odkládají řešení. Jiní preferují zůstat v módu „silný“ – hrnou se do akce a hledají fyzickou nebo ideologickou podporu, aby překonali svůj strach. Nedůvěřiví a podezřívaví, což může vést k ustrašenosti a držení se zpátky nebo naopak k agresivnímu a tlakovému přístupu.
Styl řeči: nastavování limitů sobě i druhým, vážné otázky, diskuze o starostech, obavách a variantách „co-kdyby“.
Klíčovým aspektem rozvoje je podporovat a udržet důvěru v sebe sama, druhé lidi a život obecně. Stanou se tak více flexibilními a rozvinou odvahu jednat i v přítomnosti pochyb, ambivalence a nejistoty.

Ennea-typ VII – Požitkář

Dobrodružní, spontánní, milující legraci, rychle a dopředu myslící. Většinou přinášejí optimistický a pozitivní přístup do všech svých aktivit, což odráží jejich zájem o mnoho rozličných oblastí. Nechtějí být limitováni k dělání jedné věci a preferují ponechání otevřených všech možnosti. Přináší to obtíže se závazky, rozptýlení, nedokončování věcí a přílišné sebepohlcení.
Svým image a přijetím od druhých se zabývají méně než ostatní typy, byť často hrají roli “energetizátora” skupiny. Prioritu dávají zábavě, ať už ji naleznou kdekoliv (cestování, intelektuální činnost aj.). Bývá zde nestřídmost ve smyslu nadměrné konzumace idejí, zážitků a někdy substancí.
Styl řeči: vyprávění příběhů, zábavnost; zaměřují se na pozitivní a mají tendenci ignorovat nebo rychle „přerámovat“ negativní.
Protože jejich pozornost se rychle mění (asociativní myšlení), je pro ně výzvou zaměřit se do hloubky a zůstat ve vybraném směru, ať už v práci nebo ve vztazích. Zpomalení, bytí v přítomnosti, akceptace bolesti a utrpení (u sebe i u druhých) může přinést potřebnou rovnováhu – integraci pozitivního myšlení se stinnou stránkou života.

Ennea-typ VIII – Ochránce

Entuziastičtí, sebevědomí, štědří a silní. Mají tendenci mít kontrolu nad situací a vstupovat do vůdčích rolí. Energičtí a intenzivní, občas mohou být pro druhé zastrašující. Nesnášejí pravidla a nařízení, rádi si dělají věci po svém. Mohou být silně dominující, konfrontační, excesivní a zlostní.
Dávají vysokou prioritu spravedlnosti a férovosti. Pokud cítí, že je druzí nechápou či nespravedlivě obviňují, zaútočí. Objevuje se zde představa, že slabost a zranitelnost vyvolává útok z vnějšího světa, tudíž oni budou ti silní a zaútočí první. Síla (a agrese) za tímto účelem vytvořená může být obrovská; testující druhé, zda jsou silní nebo slabí, „se mnou nebo proti mně“, někdy až nesmiřitelná pomstychtivost vůči těm, kteří ublížili jim (nebo těm, které ochraňují).
Většinou mluví asertivně, intenzivně a napřímo. Mají tendenci být panovační a rychle se rozčílit.
Klíčovým aspektem rozvoje je sloučit kontrolu a prosazování se vzájemnou závislostí, spoluprací a zranitelností; využít přístupnou životní sílu produktivním spíše než destruktivním způsobem.

Ennea-typ IX – Mediátor

Vyrovnaní, přijímající, přizpůsobiví. Lidé tohoto typu mají mnoho podob a tvarů, ale všichni sdílejí stejný problém: vnitřní netečnost, nečinnost, neschopnost pohybu. Ať už jsou líní v tradičním smyslu slova nebo tvrdě pracující, mají potíže s ujasněním vlastních priorit („nevím, co chci, resp. spíše vím, co nechci, než co chci“). Mají tendenci přizpůsobovat se druhým, aby byla pohoda. Je pak pro ně obtížně dívat se dovnitř a zaměřit pozornost na sebe, na své pocity, potřeby a směřování.
Vynikají ve schopnosti vidět všechny úhly pohledu, bývají tak perfektními prostředníky a mírotvůrci pro druhé. Ve svém prostředí hledají harmonii, což s sebou přináší tendenci vyhýbat se konfliktům, raději ustoupit než druhé konfrontovat se svým pohledem na věc.
Styl řeči bývá přívětivý, ale často s obtížemi dostat se k jádru věci; mohou říct “ano”, ale myslí „ne“ resp. „ano, slyším tě, ale ještě nevím, zda budu souhlasit“.
Klíčovým aspektem rozvoje je vnímat sama sebe (své hranice); ujasnit si, jaké je nyní jejich priorita. Prosazovat se, dát si důležitost a integrovat harmonii a konflikt.

Použitá inspirace a zdroj:

Lapid-Bogda, G. (2004). Bringing out the best of ourselves at work – How to use the Enneagram system for success. The McGraw-Hill (www.theenneagraminbusiness.com – ennea-symboly)
Peter O’Hanrahan (2007). A quick-and-easy overview of the nine Enneagram types (www.enneagramworldwide.com)
Vlastní pozorování

Vyšlo též v tištěné podobě časopisu Jóga dnes.